Εταιρικά όργανα

Γενική Συνέλευση

Το ανώτατο όργανο του Οργανισμού είναι η Γενική Συνέλευση η οποία συνεδριάζει σε ετήσια βάση, και εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία. Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, τα μέλη του Οργανισμού, ενώ δικαιούνται να παρίστανται και να εκφράσουν απόψεις ή προβληματισμούς όλοι οι δικαιούχοι, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου ή εκλογής στο Δ.Σ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού είναι επταμελές και αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και 3 Μέλη. Συνεδριάζει συνήθως σε μηνιαία βάση και είναι αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων που άπτονται της λειτουργίας του Οργανισμού.

Το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από την εξής σύνθεση:

Μαργαρίτα Μάτσα-Πρόεδρος
Σπυρίδων Σταμούλης-Αντιπρόεδρος
Άννα-Μαρία Αντίππα-Γενική Γραμματέας
Ειρήνη Σουγανίδου-Ταμίας
Ανδρέας Γιαννίκος-Μέλος
ΊζυΚουτιέλ-Μέλος
Αντώνης Μαρκόγιαννης-Μέλος

Η Σύμβουλος Διοίκησης κα Ελένη Φωσκόλου εποπτεύει την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ.

Εποπτικό Συμβούλιο

Το Εποπτικό Συμβούλιο του Οργανισμού είναι τριμελές. Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία. Καθήκον του είναι να εποπτεύει τη λειτουργία του Οργανισμού και το Διοικητικό Συμβούλιο, ενημερώνοντας τη Γενική Συνέλευση.

Το τρέχον Εποπτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από την εξής σύνθεση:

Πηλαδάκης Σταύρος-Πρόεδρος
Μαριάτος Γεράσιμος-Αντιπρόεδρος
Μπερδούση Δήμητρα-Γραμματέας