Γνωριμία με το Grammo

Η διάδοση της μουσικής είναι συνυφασμένη με την φωνογραφία. Αν η ερμηνεία και η εκτέλεση ενός τραγουδιού δεν ηχογραφηθούν και δεν δημιουργηθούν αντίγραφά τους, η μουσική θα ήταν μόνο ζωντανή. Το καθήκον αυτό αναλαμβάνει η μουσική βιομηχανία.

Μουσική βιομηχανία, λοιπόν, είναι οι δισκογραφικές επιχειρήσεις που, με τη δική τους πρωτοβουλία και επιχειρηματικό κίνδυνο, αναλαμβάνουν να ηχογραφήσουν ένα τραγούδι, να δημιουργήσουν αντίτυπα της ηχογράφησης και να τα θέσουν στη διάθεση του καταναλωτή, είτε ως φυσικό προϊόν (cd), είτε στο διαδίκτυο. Οι δισκογραφικές επιχειρήσεις ονομάζονται παραγωγοί υλικών φορέων ήχου. Όταν, τώρα, παράγουν videoclips, ονομάζονται παραγωγοί υλικών φορέων ήχου και εικόνας.

Η επένδυση αυτή των παραγωγών προστατεύεται ως συγγενικό δικαίωμα από τον Ν. 2121/1993. Ο νόμος αυτός χορηγεί στους παραγωγούς διαφορετικά δικαιώματα. Αυτά περιγράφονται στα άρθρα 18, 47 και 49 Ν. 2121/1993.

Η χρήση της ηχογραφημένης μουσικής είναι μαζική παντού. Ραδιόφωνο, τηλεόραση, χώροι διασκέδασης, διαδίκτυο. Η μαζική χρήση έχει ως συνέπεια να μην μπορεί κάθε παραγωγός μόνος του να προστατεύσει τα δικαιώματά του. Επίσης, και οι χρήστες μουσικής είναι αδύνατον να αναζητεί κάθε παραγωγό για να συμμορφωθεί με τον Ν. 2121/1993.

Έτσι, προκύπτει η ανάγκη η διαχείριση των δικαιωμάτων να οργανωθεί σε συλλογική βάση. Αυτό είναι το καθήκον του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης. Δηλαδή μίας ένωσης προσώπων που ανήκει στους παραγωγούς και ελέγχεται από αυτούς.

Οργανισμός συλλογικής διαχείρισης των παραγωγών μουσικής και videoclips είναι ο Grammo, ο μοναδικός οργανισμός της κατηγορίας των δικαιούχων που εκπροσωπεί. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1994 και λειτουργεί με άδεια του κ. Υπουργού Πολιτισμού. Η νομική μορφή του είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με νομική προσωπικότητα. Μη κερδοσκοπική σημαίνει ότι δεν ασκεί εμπορική δραστηριότητα, άρα δεν έχει κέρδος.

Τα δικαιώματα που διαχειρίζεται και προστατεύει ο Grammo είναι όσα του έχουν αναθέσει οι παραγωγοί. Δηλαδή:

 1. Toδικαίωμα λήψης εύλογης αμοιβής για την ιδιωτική αντιγραφή των υλικών φορέων ήχου (άρθρο 18 Ν. 2121/1993)
 2. Το δικαίωμα αναπαραγωγής (αντιγραφής) των υλικών φορέων ήχου (άρθρ. 47 παρ. 1α Ν. 2121/1993) προς τον σκοπό της δημόσιας εκτέλεσής τους (dubbing).
 3. Το δικαίωμα αναπαραγωγής (αντιγραφής) των υλικών φορέων ήχου (άρθρ. 47 παρ. 1α Ν. 2121/1993) προς τον σκοπό να μεταδοθούν, μέσω διαδικτυακού ραδιοφώνου (webradio).
 4. Το δικαίωμα να καθίστανται προσιτοί οι υλικοί φορείς ήχου στο κοινό, όταν και όπου επιθυμεί αυτό (άρθρ. 47 παρ. 1δ Ν. 2121/1993), μόνον, όμως, όταν οι υλικοί φορείς ήχου έχουν νόμιμα συγχρονισθεί με τηλεοπτικές σειρές και έχουν ήδη μεταδοθεί τηλεοπτικά ή πρόκειται να μεταδοθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα τηλεοπτικά.
 5. Το δικαίωμα ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης και παρουσίασης στο κοινό υλικών φορών ήχου και εικόνας, δηλαδή των videoclips (άρθρ. 47 παρ. 2 ν. 2121/1993).
 6. Το δικαίωμα λήψης εύλογης αμοιβής όταν ο υλικός φορέας ήχου μεταδίδεται ραδιοτηλεοπτικά ή παρουσιάζεται στο κοινό (άρθρ. 49 παρ. 1 Ν. 2121/1993).

Σημείωση: Το υπό 5. δικαίωμα εισπράττεται από τον GEA.

Ο Grammo δραστηριοποιείται και στην Κύπρο, με στόχο την επέκταση της συλλογικής διαχείρισης & προστασίας των δικαιωμάτων των παραγωγών.

Αρμοδιότητες

Ο Grammo, με βάση το καταστατικό του, έχει εξουσιοδοτηθεί από τις παραγωγούς εταιρίες ώστε, μεταξύ άλλων, να:

 • καταρτίζει συμβάσεις με τους χρήστες για τους όρους εκμετάλλευσης των έργων των μελών του, καθώς και για την οφειλόμενη αμοιβή, να εισπράττει την αμοιβή και να κατανέμει μεταξύ των μελών του τα εισπραττόμενα ποσά
 • να προβαίνει σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των μελών του ή των δικαιοδόχων τους και να ζητεί την απαγόρευση πράξεων που προσβάλλουν το δικαίωμα ως προς τις εξουσίες που του έχουν ανατεθεί
 • να ενεργεί με σύμπραξη δημόσιας αρχής τους αναγκαίους ελέγχους σε καταστήματα πώλησης, ενοικίασης, ή δανεισμού αντιτύπων ή δημόσιας εκτέλεσης των έργων που προστατεύει για να διαπιστώνει εάν οι πράξεις αυτές δεν προσβάλλουν τα δικαιώματα των μελών του
 • να εκπροσωπεί στην Ελλάδα σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας, αλλοδαπούς οργανισμούς ή εταιρίες διαχείρισης ή προστασίας ή διαχείρισης και προστασίας αλλοδαπών παραγωγών υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας και να ασκεί στην Ελλάδα για λογαριασμό των μελών τους τα ίδια δικαιώματα που ασκεί για τα μέλη του
 • να ασκεί κατόπιν σχετικής εντολής και εξουσιοδότησης, τις ίδιες εξουσίες που ασκεί για τα μέλη του για λογαριασμό άλλων διαχειριστικών οργανισμών που έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2121/93 ή και να ιδρύει με άλλους διαχειριστικούς οργανισμούς εισπρακτικούς φορείς οποιασδήποτε μορφής για την είσπραξη και διανομή των δικαιωμάτων αυτών

Διανομή

Ως μη κερδοσκοπική εταιρία, ο Grammo συλλέγει δικαιώματα από τη χρήση μουσικής για το σύνολο του ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου, τα οποία διανέμει ετησίως και με το ελάχιστο δυνατό κόστος, στους δικαιούχους, μέλη του και μη, όσο και σε Οργανισμούς ή εταιρείες διαχείρισης ή/και προστασίας παραγωγών εταιρειών του εξωτερικού (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιταλία, Καναδάς, Ολλανδία, Ουκρανία, Ρωσία, Σερβία, Σουηδία, Φινλανδία, κ.α.) με τους οποίους έχει συνάψει συμβάσεις αμοιβαιότητας.

Για τον υπολογισμό του ποσού προς διανομή προς τους δικαιούχους-παραγωγούς συνυπολογίζονται οι κάτωθι παράγοντες:

 1. Μερίδιο αγοράς
 2. Συχνότητα εμφάνισης καταχωρημένου ρεπερτορίου του παραγωγού-δισκογραφικής εταιρίας στα PLAY-LISTS των χρηστών μουσικής.
 3. Το ποσό που καταβάλλει ο χρήστης (επιχείρηση, ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός, διαδικτυακή υπηρεσία) για το PLAY-LIST που καταθέτει.